Център за асистирана репродукция лого

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

„ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ”

 

АНКЕТНА КАРТА

За оценка на удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Център за асистирана ре продукция

 

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА
Информацията от анкетата ще бъде използвана само и изключително от служителите на ЦАР с цел подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Вие сте?

Настоящото Ви посещение лично ли Ви касае или е свъ рзано със служебни / договорни взаимоотношения с Център за асистирана ре продукция?

Досега използвали ли сте услугите на Център за асистирана репродукция?

Колко пъти до сега сте посещавали ЦАР?

Какви услуги, предоставяни от ЦАР, най-често сте по лзвали ?

От къде получихте информация за дейността на ЦАР?

Как оценявате предварително предоставената информация за дейността на ЦАР?

Необходима ли ви е допълнителна информация, свързана с предоставяните административни услуги от ЦАР?

В какъв срок бе извършена желаната от Вас административна услуга?

Колко се наложи да чакате, докато Ви приемат за обслужване?

За колко време бяхте обслужени?

Предложиха ли Ви да ускорите по незаконен начин изпълнението на административната процедура?

Как определяте отношението на служителите към Вас?

Как оценявате компетентността на работата на служителите, участващи в предоставянето на услугите?

Как оценявате натовареността на работа на служителите, участващи в предоставянето на услугите?

Как определяте организацията на работа на служителите?

Удобно ли е за Вас работното време за прием на граждани?

Как бихте оценили удовлетвореността си от нашите услуги?

Пол:

Възраст:

Работите ли в момента:

С какви възможности за комуникации разполагате:

1 + 6 =